Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente:

De gewichtsconsulente Wendy Verbeek, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulente.

De gewichtsconsulente handelt in overeenstemming met het protocol van de beroeps vereniging.

De gewichtsconsulente verkoopt geen afslankproducten.

Cliënt:

De persoon aan wie door de gewichtsconsulente advies en begeleiding wordt gegeven dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger

Arts

De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulente

is verwezen.

 

Artikel 2: Basis

De gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van verwijzing door een arts, adviseren en begeleiden.

In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de verwijzende arts

op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 3: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulente de cliënt

mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen voor zover die berekend zouden moeten worden.

Consult en buiten normale werktijden / kantooruren worden tegen een verhoogd tarief in rekening gebracht.

De tariefsverhoging bedraagt 25%.

De gewichtsconsulente is gerechtigd op elk moment prijsstijgingen door te voeren. Prijsstijgingen gelden niet voor de reeds overeengekomen prijsafspraken. Prijswijzigingen zullen 1 maand voorafgaand aan de invoering aan de cliënt en op de website kenbaar gemaakt worden.

 

Artikel 4: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de

gewichtsconsulente contant te geschieden aan het einde van ieder consult dan wel het eerste consult van een overeengekomen begeleidingtraject. De cliënt ontvangt bij elke betaling een factuur of betalingsbewijs.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen

op de gewichtsconsulente uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

Bij betaling via bank of giro geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Ieder volgend

consult kan pas dan doorgang vinden, indien aan alle voorafgaande

betalingsverplichtingen is voldaan. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet is voldaan, is de gewichtsconsulente gerechtigd om met

terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning

van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht

van verhindering aan de gewichtsconsulentegeeft, dan wel geen bericht

geeft, is de gewichtsconsulente gerechtigd om de consultkosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen

 

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door haar

gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie. Deze zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gepubliceerd of uitgegeven, anders dan voor intern

gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de gewichtsconsulentezijn verstrekt.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulente heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten

indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het maken van de afspraak niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de afspraak

worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulente is naar  haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De gewichtsconsulentesluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente. De gewichtsconsulente is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect

Close Menu